Ik ben Kim Beyers, gepassioneerd eigenaar van Paper Bag Presents. Heb je vragen over de werking van Paper Bag Presents, stel ze zeker! 
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Paper Bag Presents.

Paper Bag Presents, voorheen Tekstballon is een eenmanszaak. 

Gevestigd te Hagelkruisakker 19, 2990 Wuustwezel.

Ik ben bereikbaar via telefoon op nummer 0468/13.27.00 of via mail op mailadres info@tekstballon.net 

Ondernemingsnummer: 0646 864 294

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Paper Bag Presents. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tekstballon.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

We trachten steeds onze leveringstermijnen te bewaken. Op de webshop kan u zien welke producten er op voorraad zijn en dus snel geleverd kunnen worden. Indien er zich per uitzondering toch een vertraging voordoet nemen we onmiddellijk contact met u op en zoeken we in overleg naar de best mogelijke oplossing. Indien het product laattijdig geleverd kan worden heeft u het recht tot annulatie van de bestelling.

Paper Bag Presents behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tekstballon garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Tekstballon verbindt zich ertoe de bestellingen zo snel mogelijk te verwerken. Bestellingen met bedrukking worden getracht te versturen binnen 4 werkdagen na bestelling. Artikelen zonder bedrukking kunnen sneller verzonden worden. 

2.2 Tekstballon is niet aansprakelijk bij vergraging van de bezorger. 

2.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tekstballon bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar)dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Betalingen

3.1 Alle prijzen op de website van Tekstballon zijn uitgedrukt in euro. De vermelde prijs is inclusief btw. 

3.2 Voor prijzen bij artikelen die door ons bedrukt worden, is de prijs inclusief bedrukking. Voor bedrukking zal geen meerprijs worden aangerekend. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Tekstballon, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tekstballon. Tekstballon houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

5. Herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tekstballon heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tekstballon. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tekstballon er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

6. Conformiteit en Garantie

6.1 Tekstballon staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Tekstballon er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

6.3 De garantietermijn van Tekstballon komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tekstballon is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6.4 De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

7. Levering en uitvoering

7.1 Tekstballon zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal Tekstballon geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

7.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

7.5 In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Tekstballon zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Tekstballon.

7.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Tekstballon tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Klachtenregeling

8.1 Tekstballon beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tekstballon, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

8.3 Bij Tekstballon ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Tekstballon.  Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Tekstballon, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

© 2023 by PANDORA'S DREAM. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Instagram Clean