1. Beheer

Ik ben Kim Beyers. Sinds 2016 ben ik gepassioneerd eigenaar van Tekstballon. Sinds 2018 bekend onder de naam Paper Bag Presents. 

 

Privacybeleid Paper Bag Presents

http://www.paperbagpresents.be

Over ons privacybeleid

Paper Bag Presents geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor

(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van

onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Paper

Bag Presents. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/04/2018, met het publiceren van een

nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u

door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden

deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw

gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot

de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

 Wix

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die u ten

behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix heeft

toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken

voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om

passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie

en een sterk wachtwoordbeleid. Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te

verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of

opgeslagen. Wix behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te

delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

 Wix

Onze website maakt gebruik van Wix, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig

van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt

van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Wix. Wix zal uw

naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze

website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website

ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door

Wix beveiligd opgeslagen. Wix maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën

die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Wix behoudt zich het recht voor om uw

gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met

derden te delen.

 

 Wix

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Wix. Deze partij heeft passende

technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens

zoveel mogelijk te voorkomen. Wix heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer

vertrouwelijk.

Payment processors

 Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw

betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.Stripe heeft passende technische en

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het

recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe] deelt in het geval van een aanvraag voor een

uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie

met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe's dienstverlening waarvoor

zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen

is toegestaan.

Beoordelingen

 writeacustomerreview

Wij verzamelen reviews via het platform van writeacustomerreview . Als u een review achterlaat via

 writeacustomerreview dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven.  writeacustomerreview deelt

deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.  writeacustomerreview publiceert uw

naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan  writeacustomerreview contact met u

opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te

laten delen wij uw naam en e-mailadres met  writeacustomerreview. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit

te nodigen om een review achter te laten.  writeacustomerreview heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  writeacustomerreview behoudt zich het recht voor om

ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan

 writeacustomerreview toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming

van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor

 writeacustomerreview derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

 Post.be en DHL

 Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

gebruik van de diensten van  Post.be en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat

wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met  Post.be of DHL delen.  Post.be en DHL gebruikt deze gegevens

alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat  Post.be en DHL onderaannemers

inschakelt, stelt  Post.be en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

 Boekhoudkantoor

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

een boekhoudkantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze

administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van het boekhoudkantoor. Wij delen uw naam, adres en

woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Het boekhoudkantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Het boekhoudkantoor

gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

 Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling

plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw

bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en

organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Paper Bag Presents op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot

het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een

dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet

ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons

reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post

wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde

verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en

kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen

hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat

wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van Paper Bag Presents. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking

staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of

kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend

staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van

mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google

diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

 Paper Bag Presents

Hagelkruisakker 19

2990 Wuustwezel

België

 T (046) 813-2700

 E info@tekstballon.net

Contactpersoon voor privacyzaken

Kim Beyers

 

 

 

© 2023 by PANDORA'S DREAM. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Instagram Clean